Een overzicht van html-entiteiten

Vince Price in House on Haunted Hill (1959).

@#♠*%¿¡! Ben je geïrriteerd, omdat je vermaledijde cms te dom is om ‘geirriteerd’ met trema te schrijven? Zoek je naar het copyright-teken voor onderaan je site? Of heb je wiskundige symbolen nodig om online je punt te maken? Welkom in de wereld van html-entiteiten. Nu niet meteen wegvluchten! Er is niets moeilijks aan. Of spookachtigs.

Binnen html heeft elk karakter een code meegekregen en deze kun je gewoon noteren. Elke code begint met & en eindigt met een puntkomma. C’est ça.

Bijvoorbeeld het woord ‘geïrriteerd’ voorzie je van een trema door geïrriteerd te schrijven. En je verkrijgt het ©-teken door © of © in te tikken. Je ziet, sommige symbolen hebben naast een nummer ook een wat meer duidelijke naamcode meegekregen.

Welk teken je ook voor je website zoekt, je vindt het vast hieronder!

Symbool Naamcode Entiteitcode
Spatie 
!!
"
##
$$
%%
&&&
'
((
))
**
++
,,
-
..
//
00
11
22
33
44
55
66
77
88
99
::
;&#59;
<&lt;&#60;
=&#61;
>&gt;&#62;
?&#63;
@&#64;
A&#65;
B&#66;
C&#67;
D&#68;
E&#69;
F&#70;
G&#71;
H&#72;
I&#73;
J&#74;
K&#75;
L&#76;
M&#77;
N&#78;
O&#79;
P&#80;
Q&#81;
R&#82;
S&#83;
T&#84;
U&#85;
V&#86;
W&#87;
X&#88;
Y&#89;
Z&#90;
[&#91;
\&#92;
]&#93;
^&#94;
_&#95;
`&#96;
a&#97;
b&#98;
c&#99;
d&#100;
e&#101;
f&#102;
g&#103;
h&#104;
i&#105;
j&#106;
k&#107;
l&#108;
m&#109;
n&#110;
o&#111;
p&#112;
q&#113;
r&#114;
s&#115;
t&#116;
u&#117;
v&#118;
w&#119;
x&#120;
y&#121;
z&#122;
{&#123;
|&#124;
}&#125;
~&#126;

ISO-8859-1 Symbolen

Symbool Naamcode Entiteitcode Omschrijving
À&Agrave;&#192;Hoofdletter a accent grave
Á&Aacute;&#193;Hoofdletter a accent aigu
Â&Acirc;&#194;Hoofdletter a accent circumflex
Ã&Atilde;&#195;Hoofdletter a tilde
Ä&Auml;&#196;Hoofdletter a umlaut
Å&Aring;&#197;Hoofdletter a ring
Æ&AElig;&#198;Hoofdletter ae
Ç&Ccedil;&#199;Hoofdletter c cedille
È&Egrave;&#200;Hoofdletter e accent grave
É&Eacute;&#201;Hoofdletter e accent aigu
Ê&Ecirc;&#202;Hoofdletter e accent circumflex
Ë&Euml;&#203;Hoofdletter e umlaut
Ì&Igrave;&#204;Hoofdletter i accent grave
Í&Iacute;&#205;Hoofdletter i accent aigu
Î&Icirc;&#206;Hoofdletter i accent circumflex
Ï&Iuml;&#207;Hoofdletter i umlaut
Ð&ETH;&#208;Hoofdletter eth
Ñ&Ntilde;&#209;Hoofdletter n tilde
Ò&Ograve;&#210;Hoofdletter o accent grave
Ó&Oacute;&#211;Hoofdletter o accent aigu
Ô&Ocirc;&#212;Hoofdletter o accent circumflex
Õ&Otilde;&#213;Hoofdletter o tilde
Ö&Ouml;&#214;Hoofdletter o umlaut
Ø&Oslash;&#216;Hoofdletter o slash
Ù&Ugrave;&#217;Hoofdletter u accent grave
Ú&Uacute;&#218;Hoofdletter u accent aigu
Û&Ucirc;&#219;Hoofdletter u accent circumflex
Ü&Uuml;&#220;Hoofdletter u umlaut
Ý&Yacute;&#221;Hoofdletter y accent aigu
Þ&THORN;&#222;Hoofdletter thorn
ß&szlig;&#223;Kleine letter scherpe s
à&agrave;&#224;Kleine letter a accent grave
á&aacute;&#225;Kleine letter a accent aigu
â&acirc;&#226;Kleine letter a accent circumflex
ã&atilde;&#227;Kleine letter a tilde
ä&auml;&#228;Kleine letter a umlaut
å&aring;&#229;Kleine letter a ring
æ&aelig;&#230;Kleine letter ae
ç&ccedil;&#231;Kleine letter c cedille
è&egrave;&#232;Kleine letter e accent grave
é&eacute;&#233;Kleine letter e accent aigu
ê&ecirc;&#234;Kleine letter e accent circumflex
ë&euml;&#235;Kleine letter e umlaut
ì&igrave;&#236;Kleine letter i accent grave
í&iacute;&#237;Kleine letter i accent aigu
î&icirc;&#238;Kleine letter i accent circumflex
ï&iuml;&#239;Kleine letter i umlaut
ð&eth;&#240;Kleine letter eth
ñ&ntilde;&#241;Kleine letter n tilde
ò&ograve;&#242;Kleine letter o accent grave
ó&oacute;&#243;Kleine letter o accent aigu
ô&ocirc;&#244;Kleine letter o accent circumflex
õ&otilde;&#245;Kleine letter o tilde
ö&ouml;&#246;Kleine letter o umlaut
ø&oslash;&#248;Kleine letter o slash
ù&ugrave;&#249;Kleine letter u accent grave
ú&uacute;&#250;Kleine letter u accent aigu
û&ucirc;&#251;Kleine letter u accent circumflex
ü&uuml;&#252;Kleine letter u umlaut
ý&yacute;&#253;Kleine letter y accent aigu
þ&thorn;&#254;Kleine letter thorn
ÿ&yuml;&#255;Kleine letter y umlaut

Griekse letters

Letter Naamcode Entiteitcode Omschrijving
Α&Alpha;&#913;Alpha
Β&Beta;&#914;Beta
Γ&Gamma;&#915;Gamma
Δ&Delta;&#916;Delta
Ε&Epsilon;&#917;Epsilon
Ζ&Zeta;&#918;Zeta
Η&Eta;&#919;Eta
Θ&Theta;&#920;Theta
Ι&Iota;&#921;Iota
Κ&Kappa;&#922;Kappa
Λ&Lambda;&#923;Lambda
Μ&Mu;&#924;Mu
Ν&Nu;&#925;Nu
Ξ&Xi;&#926;Xi
Ο&Omicron;&#927;Omicron
Π&Pi;&#928;Pi
Ρ&Rho;&#929;Rho
Σ&Sigma;&#931;Sigma
Τ&Tau;&#932;Tau
Υ&Upsilon;&#933;Upsilon
Φ&Phi;&#934;Phi
Χ&Chi;&#935;Chi
Ψ&Psi;&#936;Psi
Ω&Omega;&#937;Omega
α&alpha;&#945;Alpha
β&beta;&#946;Beta
γ&gamma;&#947;Gamma
δ&delta;&#948;Delta
ε&epsilon;&#949;Epsilon
ζ&zeta;&#950;Zeta
η&eta;&#951;Eta
θ&theta;&#952;Theta
ι&iota;&#953;Iota
κ&kappa;&#954;Kappa
λ&lambda;&#955;Lambda
μ&mu;&#956;Mu
ν&nu;&#957;Nu
ξ&xi;&#958;Xi
ο&omicron;&#959;Omicron
π&pi;&#960;Pi
ρ&rho;&#961;Rho
ς&sigmaf;&#962;Sigmaf
σ&sigma;&#963;Sigma
τ&tau;&#964;Tau
υ&upsilon;&#965;Upsilon
φ&phi;&#966;Phi
χ&chi;&#967;Chi
ψ&psi;&#968;Psi
ω&omega;&#969;Omega
ϑ&thetasym;&#977;Theta-symbool
ϒ&upsih;&#978;Upsilon-symbool
ϖ&piv;&#982;Pi-symbool

ISO-8859-1 Symbolen

Symbool Naamcode Entiteitcode Omschrijving
 &nbsp;&#160;Spatie
¡&iexcl;&#161;Omgekeerd uitroepteken
¢&cent;&#162;Dollarcent
£&pound;&#163;Pond
¤&curren;&#164;Valuta
¥&yen;&#165;Yen
¦&brvbar;&#166;Onderbroken verticale streep
§&sect;&#167;Paragraaf
¨&uml;&#168;Trema
©&copy;&#169;Copyright
ª&ordf;&#170;Vrouwelijk ordinaalteken
«&laquo;&#171;Aanhalingsteken openen hoek
¬&not;&#172;Negatie
­&shy;&#173;Afbreekstreepje
®&reg;&#174;Registered trademark
¯&macr;&#175;Macron
°&deg;&#176;Graden
±&plusmn;&#177;Plusminus
²&sup2;&#178;Superscript 2
³&sup3;&#179;Superscript 3
´&acute;&#180;Accent acute
µ&micro;&#181;Micro
&para;&#182;Alinea
¸&cedil;&#184;Cedille
¹&sup1;&#185;Superscript 1
º&ordm;&#186;Mannelijk ordinaalteken
»&raquo;&#187;Aanhalingsteken sluiten hoek
¼&frac14;&#188;Breuk 1/4
½&frac12;&#189;Breuk 1/2
¾&frac34;&#190;Breuk 3/4
¿&iquest;&#191;Omgekeerd vraagteken
×&times;&#215;Maalteken
÷&divide;&#247;Deelteken

Wiskundige symbolen

Symbool Naamcode Entiteitcode Omschrijving
&forall;&#8704;Voor alle
&part;&#8706;Deel
&exist;&#8707;Bestaat
&empty;&#8709;Leeg
&nabla;&#8711;Nabla
&isin;&#8712;Element van
&notin;&#8713;Geen element van
&ni;&#8715;Ni
&prod;&#8719;Product
&sum;&#8721;Som
&minus;&#8722;Minus
&lowast;&#8727;Asterisk (Lowast)
&radic;&#8730;Wortel
&prop;&#8733;Proportioneel
&infin;&#8734;Oneindig
&ang;&#8736;Hoek
&and;&#8743;En
&or;&#8744;Of
&cap;&#8745;Doorsnede van
&cup;&#8746;Vereniging van
&int;&#8747;Integraal
&there4;&#8756;Therefore
&sim;&#8764;Gelijk aan
&cong;&#8773;Congruent aan
&asymp;&#8776;Bijna gelijk aan
&ne;&#8800;Niet gelijk aanl
&equiv;&#8801;Equivalent
&le;&#8804;Kleiner of gelijk aan
&ge;&#8805;Groter of gelijk aan
&sub;&#8834;Deelverzameling van
&sup;&#8835;Omvat
&nsub;&#8836;Geen deelverzameling van
&sube;&#8838;Deelverzameling of gelijk aan
&supe;&#8839;Omvat of gelijk aan
&oplus;&#8853;Cirkel plus
&otimes;&#8855;Cirkel maal
&perp;&#8869;Loodrecht
&sdot;&#8901;Maalteken

Overige HTML-entiteiten

Symbool Naamcode Entiteitcode Omschrijving
Œ&OElig;&#338;
œ&oelig;&#339;
Š&Scaron;&#352;
š&scaron;&#353;
Ÿ&Yuml;&#376;
ƒ&fnof;&#402;
ˆ&circ;&#710;
˜&tilde;&#732;
&ensp;&#8194;
  &emsp;&#8195;
  &thinsp;&#8201;
&zwnj;&#8204;
&zwj;&#8205;
&lrm;&#8206;
&rlm;&#8207;
&ndash;&#8211;
&mdash;&#8212;
&lsquo;&#8216;
&rsquo;&#8217;
&sbquo;&#8218;
&ldquo;&#8220;
&rdquo;&#8221;
&bdquo;&#8222;
&dagger;&#8224;
&Dagger;&#8225;
&bull;&#8226;
&hellip;&#8230;
&permil;&#8240;
&prime;&#8242;
&Prime;&#8243;
&lsaquo;&#8249;
&rsaquo;&#8250;
&oline;&#8254;
&euro;&#8364;
&trade;&#8482;
&larr;&#8592;
&uarr;&#8593;
&rarr;&#8594;
&darr;&#8595;
&harr;&#8596;
&crarr;&#8629;
&lceil;&#8968;
&rceil;&#8969;
&lfloor;&#8970;
&rfloor;&#8971;
&loz;&#9674;
&spades;&#9824;
&clubs;&#9827;
&hearts;&#9829;
&diams;&#9830;

Over de foto bovenaan: Vince Price in House on Haunted Hill (1959). Over een huis vol entiteiten.