Een overzicht van html-entiteiten

Vince Price in House on Haunted Hill (1959).

@#♠*%¿¡! Ben je geïrriteerd, omdat je vermaledijde cms te dom is om ‘geirriteerd’ met trema te schrijven? Zoek je naar het copyright-teken voor onderaan je site? Of heb je wiskundige symbolen nodig om online je punt te maken? Welkom in de wereld van html-entiteiten. Nu niet meteen wegvluchten! Er is niets moeilijks aan. Of spookachtigs.

Binnen html heeft elk karakter een code meegekregen en deze kun je gewoon noteren. Elke code begint met & en eindigt met een puntkomma. C’est ça.

Bijvoorbeeld het woord ‘geïrriteerd’ voorzie je van een trema door geïrriteerd te schrijven. En je verkrijgt het ©-teken door © of © in te tikken. Je ziet, sommige symbolen hebben naast een nummer ook een wat meer duidelijke naamcode meegekregen.

Welk teken je ook voor je website zoekt, je vindt het vast hieronder!

SymboolNaamcodeEntiteitcode
Spatie 
!!
"
##
$$
%%
&&&
'
((
))
**
++
,,
-
..
//
00
11
22
33
44
55
66
77
88
99
::
;&#59;
<&lt;&#60;
=&#61;
>&gt;&#62;
?&#63;
@&#64;
A&#65;
B&#66;
C&#67;
D&#68;
E&#69;
F&#70;
G&#71;
H&#72;
I&#73;
J&#74;
K&#75;
L&#76;
M&#77;
N&#78;
O&#79;
P&#80;
Q&#81;
R&#82;
S&#83;
T&#84;
U&#85;
V&#86;
W&#87;
X&#88;
Y&#89;
Z&#90;
[&#91;
\&#92;
]&#93;
^&#94;
_&#95;
`&#96;
a&#97;
b&#98;
c&#99;
d&#100;
e&#101;
f&#102;
g&#103;
h&#104;
i&#105;
j&#106;
k&#107;
l&#108;
m&#109;
n&#110;
o&#111;
p&#112;
q&#113;
r&#114;
s&#115;
t&#116;
u&#117;
v&#118;
w&#119;
x&#120;
y&#121;
z&#122;
{&#123;
|&#124;
}&#125;
~&#126;

ISO-8859-1 Symbolen

SymboolNaamcodeEntiteitcodeOmschrijving
À&Agrave;&#192;Hoofdletter a accent grave
Á&Aacute;&#193;Hoofdletter a accent aigu
Â&Acirc;&#194;Hoofdletter a accent circumflex
Ã&Atilde;&#195;Hoofdletter a tilde
Ä&Auml;&#196;Hoofdletter a umlaut
Å&Aring;&#197;Hoofdletter a ring
Æ&AElig;&#198;Hoofdletter ae
Ç&Ccedil;&#199;Hoofdletter c cedille
È&Egrave;&#200;Hoofdletter e accent grave
É&Eacute;&#201;Hoofdletter e accent aigu
Ê&Ecirc;&#202;Hoofdletter e accent circumflex
Ë&Euml;&#203;Hoofdletter e umlaut
Ì&Igrave;&#204;Hoofdletter i accent grave
Í&Iacute;&#205;Hoofdletter i accent aigu
Î&Icirc;&#206;Hoofdletter i accent circumflex
Ï&Iuml;&#207;Hoofdletter i umlaut
Ð&ETH;&#208;Hoofdletter eth
Ñ&Ntilde;&#209;Hoofdletter n tilde
Ò&Ograve;&#210;Hoofdletter o accent grave
Ó&Oacute;&#211;Hoofdletter o accent aigu
Ô&Ocirc;&#212;Hoofdletter o accent circumflex
Õ&Otilde;&#213;Hoofdletter o tilde
Ö&Ouml;&#214;Hoofdletter o umlaut
Ø&Oslash;&#216;Hoofdletter o slash
Ù&Ugrave;&#217;Hoofdletter u accent grave
Ú&Uacute;&#218;Hoofdletter u accent aigu
Û&Ucirc;&#219;Hoofdletter u accent circumflex
Ü&Uuml;&#220;Hoofdletter u umlaut
Ý&Yacute;&#221;Hoofdletter y accent aigu
Þ&THORN;&#222;Hoofdletter thorn
ß&szlig;&#223;Kleine letter scherpe s
à&agrave;&#224;Kleine letter a accent grave
á&aacute;&#225;Kleine letter a accent aigu
â&acirc;&#226;Kleine letter a accent circumflex
ã&atilde;&#227;Kleine letter a tilde
ä&auml;&#228;Kleine letter a umlaut
å&aring;&#229;Kleine letter a ring
æ&aelig;&#230;Kleine letter ae
ç&ccedil;&#231;Kleine letter c cedille
è&egrave;&#232;Kleine letter e accent grave
é&eacute;&#233;Kleine letter e accent aigu
ê&ecirc;&#234;Kleine letter e accent circumflex
ë&euml;&#235;Kleine letter e umlaut
ì&igrave;&#236;Kleine letter i accent grave
í&iacute;&#237;Kleine letter i accent aigu
î&icirc;&#238;Kleine letter i accent circumflex
ï&iuml;&#239;Kleine letter i umlaut
ð&eth;&#240;Kleine letter eth
ñ&ntilde;&#241;Kleine letter n tilde
ò&ograve;&#242;Kleine letter o accent grave
ó&oacute;&#243;Kleine letter o accent aigu
ô&ocirc;&#244;Kleine letter o accent circumflex
õ&otilde;&#245;Kleine letter o tilde
ö&ouml;&#246;Kleine letter o umlaut
ø&oslash;&#248;Kleine letter o slash
ù&ugrave;&#249;Kleine letter u accent grave
ú&uacute;&#250;Kleine letter u accent aigu
û&ucirc;&#251;Kleine letter u accent circumflex
ü&uuml;&#252;Kleine letter u umlaut
ý&yacute;&#253;Kleine letter y accent aigu
þ&thorn;&#254;Kleine letter thorn
ÿ&yuml;&#255;Kleine letter y umlaut

Griekse letters

LetterNaamcodeEntiteitcodeOmschrijving
Α&Alpha;&#913;Alpha
Β&Beta;&#914;Beta
Γ&Gamma;&#915;Gamma
Δ&Delta;&#916;Delta
Ε&Epsilon;&#917;Epsilon
Ζ&Zeta;&#918;Zeta
Η&Eta;&#919;Eta
Θ&Theta;&#920;Theta
Ι&Iota;&#921;Iota
Κ&Kappa;&#922;Kappa
Λ&Lambda;&#923;Lambda
Μ&Mu;&#924;Mu
Ν&Nu;&#925;Nu
Ξ&Xi;&#926;Xi
Ο&Omicron;&#927;Omicron
Π&Pi;&#928;Pi
Ρ&Rho;&#929;Rho
Σ&Sigma;&#931;Sigma
Τ&Tau;&#932;Tau
Υ&Upsilon;&#933;Upsilon
Φ&Phi;&#934;Phi
Χ&Chi;&#935;Chi
Ψ&Psi;&#936;Psi
Ω&Omega;&#937;Omega
α&alpha;&#945;Alpha
β&beta;&#946;Beta
γ&gamma;&#947;Gamma
δ&delta;&#948;Delta
ε&epsilon;&#949;Epsilon
ζ&zeta;&#950;Zeta
η&eta;&#951;Eta
θ&theta;&#952;Theta
ι&iota;&#953;Iota
κ&kappa;&#954;Kappa
λ&lambda;&#955;Lambda
μ&mu;&#956;Mu
ν&nu;&#957;Nu
ξ&xi;&#958;Xi
ο&omicron;&#959;Omicron
π&pi;&#960;Pi
ρ&rho;&#961;Rho
ς&sigmaf;&#962;Sigmaf
σ&sigma;&#963;Sigma
τ&tau;&#964;Tau
υ&upsilon;&#965;Upsilon
φ&phi;&#966;Phi
χ&chi;&#967;Chi
ψ&psi;&#968;Psi
ω&omega;&#969;Omega
ϑ&thetasym;&#977;Theta-symbool
ϒ&upsih;&#978;Upsilon-symbool
ϖ&piv;&#982;Pi-symbool

ISO-8859-1 Symbolen

SymboolNaamcodeEntiteitcodeOmschrijving
 &nbsp;&#160;Spatie
¡&iexcl;&#161;Omgekeerd uitroepteken
¢&cent;&#162;Dollarcent
£&pound;&#163;Pond
¤&curren;&#164;Valuta
¥&yen;&#165;Yen
¦&brvbar;&#166;Onderbroken verticale streep
§&sect;&#167;Paragraaf
¨&uml;&#168;Trema
©&copy;&#169;Copyright
ª&ordf;&#170;Vrouwelijk ordinaalteken
«&laquo;&#171;Aanhalingsteken openen hoek
¬&not;&#172;Negatie
­&shy;&#173;Afbreekstreepje
®&reg;&#174;Registered trademark
¯&macr;&#175;Macron
°&deg;&#176;Graden
±&plusmn;&#177;Plusminus
²&sup2;&#178;Superscript 2
³&sup3;&#179;Superscript 3
´&acute;&#180;Accent acute
µ&micro;&#181;Micro
&para;&#182;Alinea
¸&cedil;&#184;Cedille
¹&sup1;&#185;Superscript 1
º&ordm;&#186;Mannelijk ordinaalteken
»&raquo;&#187;Aanhalingsteken sluiten hoek
¼&frac14;&#188;Breuk 1/4
½&frac12;&#189;Breuk 1/2
¾&frac34;&#190;Breuk 3/4
¿&iquest;&#191;Omgekeerd vraagteken
×&times;&#215;Maalteken
÷&divide;&#247;Deelteken

Wiskundige symbolen

SymboolNaamcodeEntiteitcodeOmschrijving
&forall;&#8704;Voor alle
&part;&#8706;Deel
&exist;&#8707;Bestaat
&empty;&#8709;Leeg
&nabla;&#8711;Nabla
&isin;&#8712;Element van
&notin;&#8713;Geen element van
&ni;&#8715;Ni
&prod;&#8719;Product
&sum;&#8721;Som
&minus;&#8722;Minus
&lowast;&#8727;Asterisk (Lowast)
&radic;&#8730;Wortel
&prop;&#8733;Proportioneel
&infin;&#8734;Oneindig
&ang;&#8736;Hoek
&and;&#8743;En
&or;&#8744;Of
&cap;&#8745;Doorsnede van
&cup;&#8746;Vereniging van
&int;&#8747;Integraal
&there4;&#8756;Therefore
&sim;&#8764;Gelijk aan
&cong;&#8773;Congruent aan
&asymp;&#8776;Bijna gelijk aan
&ne;&#8800;Niet gelijk aanl
&equiv;&#8801;Equivalent
&le;&#8804;Kleiner of gelijk aan
&ge;&#8805;Groter of gelijk aan
&sub;&#8834;Deelverzameling van
&sup;&#8835;Omvat
&nsub;&#8836;Geen deelverzameling van
&sube;&#8838;Deelverzameling of gelijk aan
&supe;&#8839;Omvat of gelijk aan
&oplus;&#8853;Cirkel plus
&otimes;&#8855;Cirkel maal
&perp;&#8869;Loodrecht
&sdot;&#8901;Maalteken

Overige HTML-entiteiten

SymboolNaamcodeEntiteitcodeOmschrijving
Œ&OElig;&#338;
œ&oelig;&#339;
Š&Scaron;&#352;
š&scaron;&#353;
Ÿ&Yuml;&#376;
ƒ&fnof;&#402;
ˆ&circ;&#710;
˜&tilde;&#732;
&ensp;&#8194;
  &emsp;&#8195;
  &thinsp;&#8201;
&zwnj;&#8204;
&zwj;&#8205;
&lrm;&#8206;
&rlm;&#8207;
&ndash;&#8211;
&mdash;&#8212;
&lsquo;&#8216;
&rsquo;&#8217;
&sbquo;&#8218;
&ldquo;&#8220;
&rdquo;&#8221;
&bdquo;&#8222;
&dagger;&#8224;
&Dagger;&#8225;
&bull;&#8226;
&hellip;&#8230;
&permil;&#8240;
&prime;&#8242;
&Prime;&#8243;
&lsaquo;&#8249;
&rsaquo;&#8250;
&oline;&#8254;
&euro;&#8364;
&trade;&#8482;
&larr;&#8592;
&uarr;&#8593;
&rarr;&#8594;
&darr;&#8595;
&harr;&#8596;
&crarr;&#8629;
&lceil;&#8968;
&rceil;&#8969;
&lfloor;&#8970;
&rfloor;&#8971;
&loz;&#9674;
&spades;&#9824;
&clubs;&#9827;
&hearts;&#9829;
&diams;&#9830;

Over de foto bovenaan: Vince Price in House on Haunted Hill (1959). Over een huis vol entiteiten.